Salgs- og leveringsbetingelser


 1.   Indledning:
 1.1   Disse betingelser er gældende for alle tilbud, salg og leveringer med mindre andet er aftalt og bekræftet skriftligt af os. Købers egne forretnings- eller indkøbsbetingelser har kun virkning, såfremt de skriftligt er anerkendt af Kaas Staalbyg A/S.
 1.2   Alle leverancer og montager sker endvidere i henhold til almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder som udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992, således at AB 92 i sin helhed skal anses for aftalt mellem parterne i det omfang særskilte skriftlige aftaler eller nedenstående leveringsbetingelser ikke udtrykkeligt eller forudsætningsvist fraviger dem.
 2.   Tilbud:  
 2.1   Tilbudet er gældende i 4 uger fra tilbudets dato. Der tages forbehold for fejl og mangler i købers specifikation. Sådanne fejl og mangler samt disses følger er Kaas Staalbyg A/S uvedkommende.
 2.2  

Ordrer er først bindende antaget af Kaas Staalbyg A/S, når de er skriftligt bekræftet.

 2.3   VVS- og elinstallationer, som ikke er beskrevet som værende omfattet af det i tilbuddet anførte, er ikke omfattet af tilbuddet.
 3.   Leveringstid:
 3.1   Vor leveringstid er opgivet efter bedste skøn, og for at overholde leveringstidspunktet er det nødvendigt for os at have samtlige mål og detaljer på halmfyret senest 4 uger før levering. Endelig aftale om leveringstidspunktet kan tidligst indgåes, når ordren er fuldt klarlagt, d.v.s. den dag alle købers specifikationer for halmfyrets produktion er Kaas Staalbyg A/S i hænde.
 3.2   Ved forsinkelser med leverancen, som ikke kan lægges os til last eller skyldes nogle af de omstændigheder, der er nævnt under afsnittet om force majeure, eller køberens handling og undladelser, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimelig. Dette uanset om årsagen til forsinkelse indtræffer eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
 3.3   Kan køber ikke modtage leverancen til aftalt tid, skal han uden ugrundet ophold give Kaas Staalbyg A/S skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da modtagelsen påregnes at kunne finde sted.
 3.4   Halmfyr, der ikke aftages ved leveringsfristens udløb, kan forlanges betalt mod fremsendelse af faktura. Efter betaling kan halmfyret henstå på vort lager for købers risiko, så længe pladsforholdene tillader. 
 4.   Betalingbetingelser: 
 4.1   8 dage netto kontant efter montering eller efter særlig aftale. Betaling efter forfaldsdag beregnes med morarente.
 4.2   Betalingsfristen løber fra leveringstidspunktet.
 4.3   Det er en betingelse, at køber stiller tilfredsstillende sikkerhed for betaling, evt. bankgaranti eller deponering.
 4.4  

Køberen kan under ingen omstændigheder tilbageholde betalinger eller foretage modregning. 

 5.   Ejendomsforhold: 
 5.1   Det leverede forbliver Kaas Staalbyg A/S’s ejendom indtil betalingen er lagt fuldt ud i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret. 
 6.   Levering og montering: 
 6.1   Tilkørselsveje skal være ryddet og bæredygtige for kranbiler med 10 t. akseltryk. Såfremt byggepladsforholdene efter vort skøn ikke er i overensstemmelse med forudsætningerne, vil ekstra tidsforbrug blive faktureret efter gældende takst.
 6.2   Montagen forudsætter at kunne udføres i uhindret arbejdsgang.
 6.3   Køber har det fulde ansvar for, at fundament, ankerplade og evt. udspærringer til skorsten og halmfyr ankerplade er placeret korrekt efter vore anvisninger. Fejlplacering som medfører ekstra omkostninger for Kaas Staalbyg A/S vil blive faktureret til køber.
 6.4   Køber skal sørge for at afholde de dermed forbundne udgifter til montage af den af os fremsendte ankerplade. 
 6.5   Køber skal sørge for fremføring af el-stik 3X380 v. 16 Amp med  EF stik til sokkelkant på nybygning. Udgifter hertil afholdes af køber.
 6.6   I øvrigt henvises til vore tegninger og vejledninger. 
 7.   Forsikring:
 7.1   Det påhviler køberen at tegne all-risks forsikring tilstrækkelig stor til at omfatte alle værdier, der endeligt indgår i anlægget herunder også tilførte materialer på byggepladsen.
 8.   Garantiperiode i.h.t. købeloven, ansvar for mangler og reklamation: 
 8.1   Der tages forbehold for deformationer og beskadigelse af ildfaste sten, låge og bund pga. påkørsel samt manglende kontrol af røgtemperatur og iltprocent, hvilke kontrolleres jævnligt.
 8.2   Som mangler anses kun dokumenterede konstruktions-, fabrikations- og materialefejl ved de leverede varer og fejlagtig udførte arbejdsydelser.
 8.3   Det påhviler køberen at undersøge varen straks efter modtagelsen og omgående at reklamere skriftligt over eventuelle mangler inden 8 dage.
 8.4   Kunden kan ikke påberåbe sig mangler, som kunne have været opdaget ved en sådan undersøgelse, med mindre kunden godtgør, at Kaas Staalbyg A/S har modtaget skriftlig reklamation senest 8 dage efter det har været muligt for kunden at foretage undersøgelsen.
 8.5   Kunden har ikke andre mangelsbeføjelser end krav på at afhjælpning af mangler snarest ved udbedring, omlevering eller efter-levering.
 8.6   Afhjælpning af mangler på Kaas Staalbyg A/S’s vegne honoreres kun såfremt der foreligger en aftaleseddel.
 8.7   Kaas Staalbyg A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab.
 8.8   Der henvises generelt til den medleverede instruktion, som skal følges nøje.  
 9.   Produktionsansvar: 
 9.1   Kaas Staalbyg A/S har etableret en kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring.
 9.2   I  den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker. Disse begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade, som påstås forårsaget af materiellet.
 9.3   Kaas Staalbyg A/S er kun ansvarlig for skader som den solgte vare eller arbejdsydelse forvolder, hvis det dokumenteres at skaderne skyldes fejl begået af personer som Kaas Staalbyg A/S bærer ansvaret for.
 9.4   Kaas Staalbyg A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab.
 10.   Force majeure m.v.:
 10.1   Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse med leverance fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
 10.2   Kaas Staalbyg A/S er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid bliver umulig på grund af nogen i ovenstående nævnte omstændigheder.
 10.3   Køberen har alene ret til at hæve en indgået aftale på grund af forsinkelse som ovenfor nævnt, hvis denne har varet i mere end 3 mdr. eller på grund af anden forsinkelse, når denne er særdeles væsentlig.
 11.   Tvister og lovvalg:
 11.1   Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres ved dansk voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift, som gælder i Danmark.
 11.2   Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal bedømmes efter dansk lov og ved dansk ret, såfremt ikke andet udtrykkeligt følger af aftalen.
     
     
     
     
 
 
  Kaas Staalbyg A/S  •  Hjulmagervej 12-16  •  DK-9490 Pandrup  •  Telefon +45 96 18 32 32  •  Fax +45 96 18 32 30  •  Email: info@kaasstaalbyg.dk